Preuzmite STATUT OPĆINE VOĐINCI

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne

novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) a u vezi s člankom

8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Vođinci

na 3.sjednici održanoj 16.07. 2013., donijelo je

STATUT OPĆINE VOĐINCI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Vođinci, njezina

službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način

obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja

referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad

javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te

druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Vođinci.

Članak 2.

Općina Vođinci je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine je naselje Vođinci

Granice Općine Vođinci mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom zakonom.

Općina Vođinci je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Vođincima,J.J.Strossmayera 198.

Članak 3.

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Grb Općine Vođinci je četvrtastom štitu u crvenom, zlatno/žuti plug udesno.

Izvornik grba čuva se u Općini.

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom općinskog vijeća.

Zastava Općine Vođinci je jednobojna, plave boje.

Omjer dužine i širine zastave je 2:1.

Općina Vođinci svečano obilježava 29.lipanj kao Dan Općine Vođinci.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 5.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za

razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva,

znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke

kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

1

Članak 6.

Javna priznanja Općine su:

1. Počasni građanin općine Vođinci

2. Nagrada

3. Zahvalnica

Članak 7.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja

provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I

PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 8.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog

razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u

zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i

trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se

posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 9.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Sporazum o suradnji Općine Vođinci i lokalne jedinice druge države objavljuje se u

službenom glasilu Općine.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 10.

Općina Vođinci je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u

skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada

i akata tijela Općine.

Članak 11.

Općina Vođinci u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se

neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim

tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

– zaštitu potrošača,

4

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području te

– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Vođinci obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima

kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje

odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovoga Statuta organizirati zajednički

s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem

zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili

zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko

vijeće.

Članak 12.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je

obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom

odlukom prenijeti na županiju Vukovarsko-srijemsku.

I. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 13.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog

referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine

Vođinci, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi

prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim

pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može

temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća,

općinski načelnik i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine

Vođinci.

Članak 15.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može

raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika

može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i

prezime, adresu prebivališta , MBG ili OIB) i vlastoručni potpis birača.

3

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog

zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog

referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno

podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti

središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati

referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika

podnijeli birači, Općinsko vijeće dužno je u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga

utvrditi ispravnost prijedloga a u daljnjem roku od 30 dana od dana utvrđivanja ispravnosti

prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog

tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik predstavničko

tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku

o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog

tijela.

Članak 16.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za

koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno

naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se

raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o

kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 17.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine Vođinci,

odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 18.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 20. stavka 1. ovog Statuta obvezna je

za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.

Članak 19.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog

pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna

trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60

od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok

u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

4

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja

odluke iz članka 26. stavka 3. ovoga Statuta.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača

upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom

glasova prisutnih građana.

Članak 20.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje

određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom

podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od

primitka prijedloga.

Članak 21.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i

upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju

radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela

dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina:

ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe,

neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke

komunikacije.

II. TIJELA OPĆINE VOĐINCI

Članak 22.

Tijela Općine Vođinci su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 23.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi

odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa

Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz

samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz

samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u

nadležnosti su općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo,

poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

7

Članak 24

Općinsko vijeće:

– donosi Statut Općine,

– donosi Poslovnik o radu,

– donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u

vlasništvu Općine,

– donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

– usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

– donosi odluku o privremenom financiranju,

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju

ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se

odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju

ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna,

– donosi odluku o promjeni granice Općine,

– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

– donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja

ocjenjivanja,

– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od

interesa za Općinu,

– predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem

Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i

nadzornog odbora trgovačkog društva,

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je

osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;

– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom

o osnivanju nije drugačije propisano,

– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama

lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

– raspisuje lokalni referendum,

– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

– bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,

– odlučuje o pokroviteljstvu Općine,

– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i

dodjeljuje javna priznanja,

– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i

posebnim odlukama Općinskog vijeća,

– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i

podzakonskim aktima.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji

dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno

posebnoj odluci Općinskog vijeća.

6

Članak 25.

Predsjednik Općinskog vijeća:

– zastupa Općinsko vijeće,

– saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

– predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

– brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

– održava red na sjednici Općinskog vijeća,

– usklađuje rad radnih tijela,

– potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

– brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,

– brine se o zaštiti prava vijećnika i

– obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 26.

Općinsko vijeće čini 11 vijećnika.

Članak 27.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana

konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na

redovnim izborima.

Članak 28.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima

plaću. Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

– ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;

– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna

sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora

u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;

– ako mu prestane prebivalište na području Općine Vođinci, danom prestanka

prebivališta,

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i

– smrću.

7

Članak 29.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema

odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to

vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti

vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od

dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od

dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja

mandata.

Članak 30.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

– sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;

– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice

Vijeća;

– predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi

amandmane na prijedloge akata;

– postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;

– postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika;

– sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima

raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i

– tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih

tijela Općine.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za

koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika

Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek

sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti

predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak

donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na

sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja

predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih

tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

1

0

1.1. Radna tijela

Članak 31.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

– Komisija za izbor i imenovanja,

– Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

– Mandatna komisija,

Članak 32.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

– izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

– imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim

odlukama Općinskog vijeća,

– propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom

vijeću.

Članak 33.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

– predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika

Općinskog vijeća,

– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u

pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu

njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 34.

Mandatna komisija:

– na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim

izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem

objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim

izborima,

– obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost,

te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku

dužnost,

– obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima

vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom

predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski

uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

1

1

Članak 35.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i

povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog

vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi

pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim

odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 36.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.

Mandat općinskog načelnika je četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih

rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata

izbora novoga općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

– priprema prijedloge općih akata;

– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;

– utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;

– upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim

aktima Općinskog vijeća;

– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i

otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u

proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, a najviše

do70.000,00 kn.

– upravlja prihodima i rashodima Općine;

– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;

– donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;

– imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;

– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;

– utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine;

– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune;

– razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;

– imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;

– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za

obavljanje komunalnih djelatnosti;

– sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;

– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za

obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o

povjeravanju poslova;

– daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;

– imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih

pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih

društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u

vlasništvu;

1

0

– do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu;

– provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje

u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku

Općinskog vijeća o poslovnim prostorima;

– donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine;

– organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom

provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;

– usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz

samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su

preneseni Općinu;

– nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima

državne uprave;

– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;

– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 37.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u

njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 38.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom

radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15.

rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti

i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana

od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja,

rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom

pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

– ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinsko vijeća, ako ocijeni da je

tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća

da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne

učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika

ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

– ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim

aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.

1

1

Članak39.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je

općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže

odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama

općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom

mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti

zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se

uputa općinskog načelnika.

Članak 40.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili

volonterski.

Članak 41.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

– danom dostave pisane ostavke,

– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu

zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

– danom prestanka prebivališta na području Općine,

– danom prestanka hrvatskog državljanstva i

– smrću.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine

mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će

u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja

prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka

prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog

načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.

Članak 42.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan člankom 21. ovoga

Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog

zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja

prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike

Hrvatske.

1

2

III. UPRAVNA TIJELA

Članak 43.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne

uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski

načelnik.

Članak 44.

Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona

i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju propisane mjere.

Upravna su tijela za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti

odgovorna općinskom načelniku.

Članak 45.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine.

IV. JAVNE SLUŽBE

Članak 46.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području

komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe

građana.

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u

kojima ima udjele Općinu imenuje općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije

propisano.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 47.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Vođinci,čine

imovinu Općine Vođinci.

Članak 48.

1

3

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama

zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede

upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku

gospodarenja imovinom Općine.

Članak 49.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno

raspolaže. Prihodi Općine su:

– općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i

posebnim odlukama Općinskog vijeća,

– prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,

– prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine

odnosno u kojima Općina ima udjele,

– prihodi od koncesija,

– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u

skladu sa zakonom,

– udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za

decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

– sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom

proračunu i

– drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 50.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 51.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za

godinu za koju su doneseni.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31.

prosinca.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima

propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku,

Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim

zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 52.

Članak 53.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom,

proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih

prihoda.

1

4

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku

propisanom za donošenje proračuna.

Članak 54.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo

financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 55.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut,

Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim

stvarima.

Članak 56.

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće

akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 57.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 24 stavka 1. ovoga Statuta, na

način i u postupku propisanom ovim Statutom.

Opći akti objavljuju se u Službenom vjesniku Vukovarsko –srijemske županije.

Članak 58.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte

kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona,

izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko-srijemske županije ili pokrenuti

upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom

postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima

su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

Članak 59.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog

djelokruga obavlja ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji i nadležna

središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

1

7

XIII. JAVNOST RADA

Članak 60.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s

odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 61.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem

općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim

stranicama Općine.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovnih mjesečnih konferencija

za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom

glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i

objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

Članak 62.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća,

općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o

predloženoj promjeni Statuta.

Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi

o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red

Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o

prijedlogu.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine (“Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije”)i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se

uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.

1

6

Članak 64.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Vukovarsko-

srijemske županije”.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Vođinci(“Službeni vjesnik

Vukovarsko-srijemske županije broj 15/09 i 07/13).

KLASA:012-03/13-01/01

URBROJ:2188/14-13-02

U Vođincima 16.07. 2013.god.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dragan Komarčić dr.med.vet

1

7

1

8