Odluka o usvajanju polugodišenjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2016. godinu

Realizacija proračuna do 30.06.2016. – opći dio

Realizacija proračuna do 30.06.2016. – posebni dio