Odluka o izvršavanju proracuna za 2016

Na temelju čl.14. Zakona o proračunu («N.N.» br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 24. Statuta Općine Vođinci („Službeni vjesnik“ VSŽ-e br.11a/13)  Općinsko vijeće Općine Vođinci  na  svojoj 18. sjednici održanoj  dana 26.11.2015. godine,   d o n o s i

 

 

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Općine Vođinci

 za 2016. godinu

 

 

I – OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje struktura Proračuna Općine Vođinci za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom i dugovima, te promjena financiranja tijekom godine.

 

 

II – STRUKTURA PRORAČUNA

 

Članak 2.

 

Proračun Općine Vođinci za 2016. godinu sastoji se od slijedećih dijelova:

  • Općeg dijela Proračuna;
  • Posebnog dijela Proračuna;
  • Plana razvojnih programa za razdoblje 2016-2018. godine;
  • Financijske projekcije za   i  2018. godinu;

 

 

Članak 3.

 

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda  te Računa financiranja, a Posebni dio sadrži raspored rashoda prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja , te izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita i zajmova.

 

 

Članak 4.

 

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine sadrži rashode za investicije i kapitalne donacije po proračunskim korisnicima, ekonomskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

 

Članak 5.

 

Projekcija prihoda i rashoda za dvogodišnje razdoblje sadrži prihode i rashode za 2017. i 2018. godinu koji su procijenjeni prema smjernicama i uputama Ministarstva financija.

 

 

 

III – IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

Članak 6.

 

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima ( u nastavku teksta: korisnici), koji su u njegovu Posebnom odjelu određeni za nositelje sredstva na pojedinim stavkama.

 

 

Članak 7.

 

Za izvršavanje Proračuna u cjelini je odgovoran nositelj izvršne vlasti – općinski načelnik.

 

 

Članak 8.

 

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom  i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu, na razdjelima i pozicijama, a u svemu prema načelima štednje i racionalnog korištenja ostvarenih sredstava.

 

Članak 9.

 

Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna.

Dodjela sredstava korisnicima vršit će s sukladno njihovim financijskim planovima, za cijelu godinu po mjesecima, vodeći računa o mogućnostima Proračuna.

Proračunski korisnici nemaju obvezu u 2016. godini  sredstva iz vlastitog poslovanja uplaćivati u  Proračun Općine.

 

Članak 10.

 

Općinski načelnik sukladno čl. 46. Zakona o proračunu može izvršiti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar razdjela ili između razdjela najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli polugodišnje izvještavati Općinsko vijeće.

 

 

Članak 11.

 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

 

 

 

 

IV –  PRORAČUNSKA ZALIHA

 

Članak 12.

 

Hitni i nepredvidivi rashodi koji se pojave tijekom proračunske godine mogu se podmirivati  iz sredstava tekuće zalihe, ako je ona planirana proračunom.

O korištenju sredstava tekuće zalihe odlučuje načelnik općine.

Načelnik može raspolagati sredstvima tekuće zalihe do pojedinačnog iznosa  od  3.000,00 kn.

Sredstva tekuće zalihe Proračuna mogu se osim za hitne i nepredviđene rashode koristiti i za izvršenje sudskih odluka.

O korištenju sredstava tekuće zalihe načelnik izvješćuje Općinsko vijeće polugodišnje.

Ako se tijekom godine na temelju propisa smanji nadležnost korisnika što zahtjeva smanjenja sredstava ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove izdatke se prenose u tekuću zalihu proračuna.

 

 

V – OPĆINSKA IMOVINA, ZADUŽIVANJE, JAMSTVA

 

 

Članak 13.

 

Stanje imovine utvrđuje se jedanput godišnje, prilikom popisa koji je sastavni dio Izvješća na dan 31. prosinca tekuće godine.

Općinski načelnik imenuje Komisiju za popis općinske imovine i donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu.

 

Članak 14.

 

Proračunom Općine Vođinci za 2016. godinu nije predviđeno zaduživanje i davanje jamstava.

 

 

VI – PROMJENA FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE

 

Članak 15.

 

Proračunska sredstva se koriste samo za namjene koje su predviđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu, te se ne mogu preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način predviđen ovom Odlukom.

Ako tijekom 2016. godine nastanu nove obveze za Proračun, sredstva za njihovu provedbu mogu se osigurati isključivo na temelju Izmjena i dopuna Proračuna koje donosi Općinsko vijeće Općine Vođinci.

 

 

VII – ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 16.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od  01. siječnja 2016. godine.

 

 

Republika Hrvatska

Vukovarsko-srijemska županija

Općina Vođinci

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/15-01/01

Ur.broj: 2188/14-15-02

Vođinci, 26.11.2015.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

 

 

 

________________________

Dragan Komarčić, dr.med.vet.