Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2015. godinu

Odluka o usvajanju

Opći dio

Posebni dio