J.J.Strossmayera 198
32283 VOĐINCI
PRORAČUN ZA 2014. GODINU
OPĆI DIO
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
 
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI     2.896.600,00
6 Prihodi poslovanja     2.462.600,00
61 Prihodi od poreza     1.409.000,00
611 Porez i prirez na dohodak     1.364.000,00
613 Porezi na imovinu        10.000,00
614 Porezi na robu i usluge        35.000,00
63 Pomoći       470.000,00
633 Pomoći iz proračuna       420.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna        50.000,00
64 Prihodi od imovine       176.600,00
641 Prihodi od financijske imovine         1.500,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine       175.100,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima       406.000,00
651 Administrativne (upravne) pristojbe        14.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima       302.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade        90.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi         1.000,00
683 Ostali prihodi         1.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine       434.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine       430.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava       430.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine         4.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata         4.000,00
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
 
UKUPNO RASHODI / IZDACI     2.896.600,00
3 Rashodi poslovanja     2.220.600,00
31 Rashodi za zaposlene       862.200,00
311 Plaće       740.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene         7.200,00
313 Doprinosi na plaće       115.000,00
32 Materijalni rashodi       827.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima        49.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju       197.000,00
323 Rashodi za usluge       356.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       225.900,00
34 Financijski rashodi         9.000,00
343 Ostali financijski rashodi         9.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna       200.000,00
38 Donacije i ostali rashodi       321.500,00
381 Tekuće donacije       321.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine       676.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       576.000,00
421 Građevinski objekti       530.000,00
422 Postrojenja i oprema        33.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina        13.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       100.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima       100.000,00