Posebni dio

OPĆINA VOĐINCI
OIB: 48324542898
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
POSEBNI DIO
1 2 3 4
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana 2017. 2017. (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI 3.163.000,00 1.923.968,60 60,83
RAZDJEL  100   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.163.000,00 1.923.968,60 60,83
GLAVA  10010   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.739.100,00 1.714.285,51 62,59
Program 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA 209.000,00 131.547,86 62,94
Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela 209.000,00 131.547,86 62,94
3 Rashodi poslovanja 209.000,00 131.547,86 62,94
32 Materijalni rashodi 189.000,00 106.404,86 56,30
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 1.136,95 56,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.136,95 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 187.000,00 105.267,91 56,29
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 105.267,91 0,00
3293 Reprezentacija 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 25.143,00 125,72
381 Tekuće donacije 20.000,00 25.143,00 125,72
3811 Tekuće donacije u novcu 25.143,00 0,00
Program 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA 702.200,00 308.963,79 44,00
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene 304.300,00 145.746,56 47,90
3 Rashodi poslovanja 304.300,00 145.746,56 47,90
31 Rashodi za zaposlene 304.300,00 145.746,56 47,90
311 Plaće (Bruto) 246.000,00 119.751,06 48,68
3111 Plaće za redovan rad 119.751,06 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 3.000,00 37,50
3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 50.300,00 22.995,50 45,72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.027,38 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.968,12 0,00
Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi 397.900,00 163.217,23 41,02
3 Rashodi poslovanja 397.900,00 163.217,23 41,02
32 Materijalni rashodi 388.700,00 160.725,03 41,35
321 Naknade troškova zaposlenima 44.400,00 24.637,80 55,49
3211 Službena putovanja 18.860,92 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.166,88 0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 610,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 71.000,00 16.547,34 23,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.597,76 0,00
3223 Energija 6.046,15 0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 701,94 0,00
3225 Sitni inventar i auto gume 662,49 0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.539,00 0,00
323 Rashodi za usluge 161.300,00 69.726,82 43,23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.943,12 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.013,88 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.436,50 0,00
3234 Komunalne usluge 667,44 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 43.512,50 0,00
3238 Računalne usluge 4.215,00 0,00
3239 Ostale usluge 3.938,38 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 112.000,00 49.813,07 44,48
3292 Premije osiguranja 0,00 0,00
3293 Reprezentacija 2.155,15 0,00
3294 Članarine i norme 500,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.157,92 0,00
34 Financijski rashodi 9.200,00 2.492,20 27,09
343 Ostali financijski rashodi 9.200,00 2.492,20 27,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.915,40 0,00
3433 Zatezne kamate 0,00 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 576,80 0,00
Program 1120 KOMUNALNA DJELATNOST 442.000,00 173.704,22 39,30
Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 110.000,00 91.144,41 82,86
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 91.144,41 82,86
32 Materijalni rashodi 110.000,00 91.144,41 82,86
1 2 3 4
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana 2017. 2017. (3/2)
322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 33.946,91 45,26
3223 Energija 33.946,91 0,00
323 Rashodi za usluge 35.000,00 57.197,50 163,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 57.197,50 0,00
Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina 293.000,00 69.022,31 23,56
3 Rashodi poslovanja 293.000,00 69.022,31 23,56
31 Rashodi za zaposlene 250.000,00 26.178,30 10,47
311 Plaće (Bruto) 205.000,00 22.336,40 10,90
3111 Plaće za redovan rad 22.336,40 0,00
313 Doprinosi na plaće 45.000,00 3.841,90 8,54
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.462,20 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 379,70 0,00
32 Materijalni rashodi 43.000,00 42.844,01 99,64
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 5.742,00 57,42
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.742,00 0,00
323 Rashodi za usluge 32.500,00 37.102,01 114,16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37.102,01 0,00
3239 Ostale usluge 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,00
3292 Premije osiguranja 0,00 0,00
Aktivnost A100120 Zaštita okoliša 39.000,00 13.537,50 34,71
3 Rashodi poslovanja 39.000,00 13.537,50 34,71
32 Materijalni rashodi 36.000,00 13.537,50 37,60
323 Rashodi za usluge 36.000,00 13.537,50 37,60
3234 Komunalne usluge 13.537,50 0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 3.000,00 0,00 0,00
381 Tekuće donacije 3.000,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00
Program 1130 GOSPODARSTVO 30.000,00 6.500,00 21,67
Tekući projekt T100110 Ulaganja u razvoj poljoprivrede 30.000,00 6.500,00 21,67
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 6.500,00 21,67
32 Materijalni rashodi 20.000,00 6.500,00 32,50
323 Rashodi za usluge 20.000,00 6.500,00 32,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.500,00 0,00
35 Subvencije 10.000,00 0,00 0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 10.000,00 0,00 0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00
Program 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 61.000,00 21.080,74 34,56
Aktivnost A100100 Zaštita od požara 54.000,00 21.080,74 39,04
3 Rashodi poslovanja 54.000,00 21.080,74 39,04
32 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 4.000,00 0,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 21.080,74 42,16
381 Tekuće donacije 50.000,00 21.080,74 42,16
3811 Tekuće donacije u novcu 21.080,74 0,00
Aktivnost A100110 Civilna zaštita 7.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 0,00
381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00
Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 448.900,00 221.428,64 49,33
Aktivnost A100100 Obrazovanje 76.000,00 22.483,52 29,58
3 Rashodi poslovanja 76.000,00 22.483,52 29,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 14.283,52 28,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 14.283,52 28,57
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 14.283,52 0,00
38 Ostali rashodi 26.000,00 8.200,00 31,54
381 Tekuće donacije 26.000,00 8.200,00 31,54
3811 Tekuće donacije u novcu 8.200,00 0,00
Aktivnost A100110 Socijalna skrb 70.000,00 47.771,69 68,25
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 47.771,69 68,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 60.000,00 38.514,68 64,19
1 2 3 4
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana 2017. 2017. (3/2)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 38.514,68 64,19
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38.514,68 0,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 9.257,01 92,57
381 Tekuće donacije 10.000,00 9.257,01 92,57
3811 Tekuće donacije u novcu 8.787,00 0,00
3812 Tekuće donacije u naravi 470,01 0,00
Aktivnost A100120 Kultura 33.400,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 33.400,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 33.400,00 0,00 0,00
381 Tekuće donacije 33.400,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00
Aktivnost A100130 Religija 10.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00
381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00
Aktivnost A100140 Šport i rekreacija 170.000,00 106.490,72 62,64
3 Rashodi poslovanja 170.000,00 106.490,72 62,64
32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 150.000,00 106.490,72 70,99
381 Tekuće donacije 150.000,00 106.490,72 70,99
3811 Tekuće donacije u novcu 106.490,72 0,00
Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti 29.500,00 14.682,71 49,77
3 Rashodi poslovanja 29.500,00 14.682,71 49,77
38 Ostali rashodi 29.500,00 14.682,71 49,77
381 Tekuće donacije 29.500,00 14.682,71 49,77
3811 Tekuće donacije u novcu 14.682,71 0,00
Tekući projekt T100100 Demografski razvitak Općine 60.000,00 30.000,00 50,00
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 30.000,00 50,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 60.000,00 30.000,00 50,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 30.000,00 50,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 30.000,00 0,00
Program 2110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE 38.000,00 61.210,04 161,08
Kapitalni projekt K100100 Oprema 38.000,00 61.210,04 161,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.000,00 61.210,04 161,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 38.000,00 61.210,04 161,08
422 Postrojenja i oprema 35.000,00 61.210,04 174,89
4221 Uredska oprema i namještaj 16.470,04 0,00
4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.875,00 0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 36.865,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.000,00 0,00 0,00
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00
Program 2120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 508.000,00 639.850,22 125,95
Kapitalni projekt K100100 Ceste 228.000,00 614.850,22 269,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 228.000,00 614.850,22 269,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 228.000,00 614.850,22 269,67
421 Građevinski objekti 228.000,00 614.850,22 269,67
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 614.850,22 0,00
Kapitalni projekt K100110 Pješačke staze 30.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00
Kapitalni projekt K100120 Vodovod i kanalizacija 100.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00
386 Kapitalne pomoći 100.000,00 0,00 0,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 0,00
Kapitalni projekt K100140 Javna rasvjeta 50.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00
1 2 3 4
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana 2017. 2017. (3/2)
Kapitalni projekt K100180 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 25.000,00 25,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 25.000,00 25,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 25.000,00 25,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 25.000,00 25,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 25.000,00 0,00
Program 2150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 200.000,00 25.000,00 12,50
Kapitalni projekt K100100 Multifunkcijski dom 200.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00
4212 Poslovni objekti 0,00 0,00
Kapitalni projekt K100200 Zgrada dječjeg vrtića “Mladost Vođinci” 0,00 25.000,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 25.000,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 25.000,00 0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000,00 0,00
Program 2190 INVESTICIJE ZA OSTALE POTREBE OPĆINE 100.000,00 125.000,00 125,00
Kapitalni projekt K100100 Zgrada DVD-a i KUD-a  Vođinci 100.000,00 125.000,00 125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 125.000,00 125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 125.000,00 125,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 125.000,00 125,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 125.000,00 0,00
GLAVA  10020   PRORAČUNSKI KORISNICI 423.900,00 209.683,09 49,47
PRORAČUNSKI KORISNIK  46190   DJEČJI VRTIĆ “MLADOST VOĐINCI” 423.900,00 209.683,09 49,47
Program 1151 REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKE USTANOVE 423.900,00 209.683,09 49,47
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene 301.800,00 157.997,52 52,35
3 Rashodi poslovanja 301.800,00 157.997,52 52,35
31 Rashodi za zaposlene 301.800,00 157.997,52 52,35
311 Plaće (Bruto) 247.300,00 135.118,06 54,64
3111 Plaće za redovan rad 135.118,06 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 0,00 0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 42.500,00 22.879,46 53,83
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.618,13 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.261,33 0,00
Aktivnost A100200 Materijalni i financijski rashodi 122.100,00 51.685,57 42,33
3 Rashodi poslovanja 122.100,00 51.685,57 42,33
32 Materijalni rashodi 119.600,00 50.999,72 42,64
321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 8.870,00 52,18
3211 Službena putovanja 1.726,00 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.394,00 0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.750,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 73.200,00 30.595,16 41,80
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.529,47 0,00
3222 Materijal i sirovine 13.089,93 0,00
3223 Energija 6.518,18 0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00
3225 Sitni inventar i auto gume 4.442,56 0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.015,02 0,00
323 Rashodi za usluge 25.000,00 10.469,44 41,88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 825,13 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00
3234 Komunalne usluge 3.375,06 0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.193,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 4.560,00 0,00
3239 Ostale usluge 516,25 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.400,00 1.065,12 24,21
3292 Premije osiguranja 0,00 0,00
3293 Reprezentacija 564,79 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,33 0,00
34 Financijski rashodi 2.500,00 685,85 27,43
343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 685,85 27,43
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 685,85 0,00