Opći dio

OPĆINA VOĐINCI
OIB: 48324542898
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
OPĆI DIO – A. Račun prihoda i rashoda
1 2 3 4 5 6
Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks
rač. plana 2016. 2017. 2017. (4/2) (4/3)
UKUPNO PRIHODI 1.628.639,21 3.163.000,00 1.910.005,97 117,28 60,39
6 Prihodi poslovanja 1.504.619,38 2.749.000,00 1.726.855,02 114,77 62,82
61 Prihodi od poreza 802.319,32 1.116.000,00 549.728,07 68,52 49,26
611 Porez i prirez na dohodak 600.687,82 1.038.000,00 530.716,74 88,35 51,13
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 527.285,55 424.219,96 80,45
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 33.018,43 52.496,38 158,99
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 14.573,07 24.159,91 165,78
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 3.245,51 13.025,69 401,34
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 22.565,26 16.814,80 74,52
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 0,00 0,00
613 Porezi na imovinu 190.725,46 50.000,00 11.844,59 6,21 23,69
6134 Povremeni porezi na imovinu 190.725,46 11.844,59 6,21
614 Porezi na robu i usluge 10.906,04 28.000,00 7.166,74 65,71 25,60
6142 Porez na promet 10.195,95 6.434,78 63,11
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 710,09 731,96 103,08
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 384.229,00 933.000,00 729.435,10 189,84 78,18
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 335.749,00 830.000,00 727.035,10 216,54 87,59
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 335.749,00 627.035,10 186,76
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 100.000,00 0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 48.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 48.000,00 0,00 0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 480,00 3.000,00 2.400,00 500,00 80,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 480,00 2.400,00 500,00
64 Prihodi od imovine 47.720,77 166.200,00 142.400,71 298,40 85,68
641 Prihodi od financijske imovine 486,96 1.100,00 649,76 133,43 59,07
1 2 3 4 5 6
Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks
rač. plana 2016. 2017. 2017. (4/2) (4/3)
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 486,96 649,76 133,43
642 Prihodi od nefinancijske imovine 47.233,81 165.100,00 141.750,95 300,10 85,86
6421 Naknade za koncesije 8.351,37 0,00 0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 37.555,79 120.483,62 320,81
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.326,65 21.267,33 1.603,09
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 270.272,56 532.000,00 270.634,25 100,13 50,87
651 Upravne i administrativne pristojbe 25.241,36 32.000,00 64.961,89 257,36 203,01
6514 Ostale pristojbe i naknade 25.241,36 64.961,89 257,36
652 Prihodi po posebnim propisima 184.938,52 375.000,00 107.048,83 57,88 28,55
6524 Doprinosi za šume 0,00 655,95 0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 184.938,52 106.392,88 57,53
653 Komunalni doprinosi i naknade 60.092,68 125.000,00 98.623,53 164,12 78,90
6531 Komunalni doprinosi 10.981,91 2.441,12 22,23
6532 Komunalne naknade 49.110,77 96.182,41 195,85
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 77,73 1.800,00 34.656,89 44.586,25 1.925,38
683 Ostali prihodi 77,73 1.800,00 34.656,89 44.586,25 1.925,38
6831 Ostali prihodi 77,73 34.656,89 44.586,25
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 124.019,83 414.000,00 183.150,95 147,68 44,24
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 123.415,43 410.000,00 182.254,71 147,68 44,45
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 123.415,43 410.000,00 182.254,71 147,68 44,45
7111 Zemljište 123.415,43 182.254,71 147,68
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 604,40 4.000,00 896,24 148,29 22,41
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 604,40 4.000,00 896,24 148,29 22,41
7211 Stambeni objekti 604,40 896,24 148,29
UKUPNO RASHODI 1.255.739,06 3.163.000,00 1.923.968,60 153,21 60,83
3 Rashodi poslovanja 914.849,22 2.417.000,00 1.072.908,34 117,28 44,39
31 Rashodi za zaposlene 282.219,17 856.100,00 329.922,38 116,90 38,54
311 Plaće (Bruto) 234.860,94 698.300,00 277.205,52 118,03 39,70
3111 Plaće za redovan rad 234.860,94 277.205,52 118,03
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 20.000,00 3.000,00 0,00 15,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 3.000,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 47.358,23 137.800,00 49.716,86 104,98 36,08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 43.535,52 45.107,71 103,61
1 2 3 4 5 6
Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks
rač. plana 2016. 2017. 2017. (4/2) (4/3)
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.822,71 4.609,15 120,57
32 Materijalni rashodi 321.611,18 935.300,00 472.155,53 146,81 50,48
321 Naknade troškova zaposlenima 22.820,34 61.400,00 33.507,80 146,83 54,57
3211 Službena putovanja 16.707,34 20.586,92 123,22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.338,00 10.560,88 197,84
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 775,00 2.360,00 304,52
322 Rashodi za materijal i energiju 85.772,75 241.200,00 87.968,36 102,56 36,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.298,22 13.264,18 92,77
3222 Materijal i sirovine 11.596,72 13.089,93 112,88
3223 Energija 54.365,50 46.511,24 85,55
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.141,38 6.443,94 300,92
3225 Sitni inventar i auto gume 3.221,33 5.105,05 158,48
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 149,60 3.554,02 2.375,68
323 Rashodi za usluge 115.140,09 323.800,00 194.533,27 168,95 60,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.959,61 9.768,25 109,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.091,03 102.813,39 256,45
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.572,75 6.436,50 250,18
3234 Komunalne usluge 18.459,20 17.580,00 95,24
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.452,00 1.193,00 82,16
3237 Intelektualne i osobne usluge 38.051,75 48.072,50 126,33
3238 Računalne usluge 1.875,00 4.215,00 224,80
3239 Ostale usluge 3.678,75 4.454,63 121,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.878,00 308.900,00 156.146,10 159,53 50,55
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 45.999,96 105.267,91 228,84
3293 Reprezentacija 2.322,77 2.719,94 117,10
3294 Članarine i norme 500,00 500,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.055,27 47.658,25 97,15
34 Financijski rashodi 3.484,96 11.700,00 3.178,05 91,19 27,16
343 Ostali financijski rashodi 3.484,96 11.700,00 3.178,05 91,19 27,16
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.825,38 2.601,25 92,07
3433 Zatezne kamate 120,64 0,00 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 538,94 576,80 107,02
35 Subvencije 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks
rač. plana 2016. 2017. 2017. (4/2) (4/3)
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 66.671,33 170.000,00 82.798,20 124,19 48,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 66.671,33 170.000,00 82.798,20 124,19 48,70
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 49.868,20 68.514,68 137,39
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 16.803,13 14.283,52 85,01
38 Ostali rashodi 240.862,58 433.900,00 184.854,18 76,75 42,60
381 Tekuće donacije 170.802,56 333.900,00 184.854,18 108,23 55,36
3811 Tekuće donacije u novcu 170.802,56 184.384,17 107,95
3812 Tekuće donacije u naravi 0,00 470,01 0,00
386 Kapitalne pomoći 70.060,02 100.000,00 0,00 0,00 0,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 70.060,02 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 340.889,84 746.000,00 851.060,26 249,66 114,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 340.889,84 646.000,00 701.060,26 205,66 108,52
421 Građevinski objekti 183.578,19 508.000,00 614.850,22 334,93 121,03
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 112.714,44 614.850,22 545,49
4214 Ostali građevinski objekti 70.863,75 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 16.061,65 35.000,00 61.210,04 381,09 174,89
4221 Uredska oprema i namještaj 3.447,98 16.470,04 477,67
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.677,75 7.875,00 102,57
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.935,92 36.865,00 746,87
426 Nematerijalna proizvedena imovina 141.250,00 103.000,00 25.000,00 17,70 24,27
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 60.000,00 25.000,00 41,67
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 81.250,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 100.000,00 150.000,00 0,00 150,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 100.000,00 150.000,00 0,00 150,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 150.000,00 0,00