Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2017.

           REPUBLIKA HRVATSKA
 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA VOĐINCI
Klasa: 400-08/17-01/02
Ur.broj:  2188/14-17-02
Vođinci, 26.10.2017
Općinsko vijeće  Općine Vođinci  na  svojoj 3. sjednici  održanoj  dana 26.10.2017. godine,
temeljem članka 109. Zakona o proračunu  (N.N.br. 87/08, 136/12 i 15/15),  te  članka 24. Statuta
Općine Vođinci (Službeni vjesnik VSŽ br. 11a/13) donosi:
O  D  L  U  K  U
O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE VOĐINCI ZA  2017. GODINU
Članak 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za  2017. godinu  sadrži:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
           O   P   I   S IZVRŠENJE
I-VI 2016.
IZVORNI PLAN
ZA 2017.
IZVRŠENJE
I-VI 2017.
1. PRIHODI POSLOVANJA 1.504.619,38 2.749.000,00 1.726.855,02
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 124.019,83 414.000,00 183.150,95
3. UKUPNI PRIHODI (1.+ 2.) 1.628.639,21 3.163.000,00 1.910.005,97
4. RASHODI POSLOVANJA 914.849,22 2.417.000,00 1.072.908,34
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 340.889,84 746.000,00 851.060,26
6. UKUPNI RASHODI (4.+ 5.) 1.255.739,06 3.163.000,00 1.923.968,60
7. RAZLIKA = VIŠAK / MANJAK (3.- 6.) 372.900,15 0,00 -13.962,63
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
           O   P   I   S IZVRŠENJE
I-VI 2016.
IZVORNI PLAN
ZA 2017.
IZVRŠENJE
I-VI 2017.
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE / FINANCIRANJA 0,00 0,00 0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00
3. NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE (1.-2.) 0,00 0,00 0,00
C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA
           O   P   I   S IZVRŠENJE
I-VI 2016.
IZVORNI PLAN
ZA 2017.
IZVRŠENJE
I-VI 2017.
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA  + NETO FINANCIRANJE /
ZADUŽIVANJE
372.900,15 0,00 -13.962,63
2. PRENESENI VIŠAK  PRIHODA IZ RANIJIH GODINA 383.137,38 1.369.645,46 1.369.645,46
3. SVOTA MANJKA PRIHODA  TEKUĆE GODINE KOJA SE
POKRIVA IZ  PRENESENOG VIŠKA PRIHODA
0,00 0,00 -13.962,63
4. UKUPAN  VIŠAK  PRIHODA   ZA  KORIŠTENJE
U  SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU
756.037,53 1.369.645,46 1.355.682,83
Članak 2.
Prihodi i rashodi  po  organizacijskoj,  ekonomskoj  i  programskoj  klasifikaciji  iskazani  su  u
Računu prihoda i rashoda za period 01.01.-30.06.2017. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Primici od financijske imovine i financiranja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
iskazani su u  Računu zaduživanja / financiranja za period  01.01.-30.06.2017. godine, koji je
sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Općina Vođinci u  prvom polugodištu 2017. godine  nije  se zaduživala  na domaćem i stranom
tržištu novca i kapitala.
Članak 5.
Općina Vođinci  u  prvom  polugodištu  2017. godine nije  nikome davala  jamstva,  te nije imala
nikakvih izdataka  temeljem  danih   jamstava.
Članak 6.
Proračunom  za  2017. godinu  nije  planirana  proračunska  zaliha,  pa sukladno tome nije  bilo
niti korištenja sredstava proračunske zalihe.
Članak 7.
Ova Odluka  stupa  na  snagu danom  objave  u  “Službenom vjesniku”  Vukovarsko-srijemske
županije.
   Predsjednik Općinskog vijeća:
_______________________________
              Jurica Cvitković