Polugodišnji izvještaj

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2017.

Opći dio

Posebni dio